I. Đối với Sản Phẩm Mới

1. Đối với Máy tính : 

– 30 ngày đầu: Trong 30 ngày đầu, khách hàng muốn trả lại sản phẩm hay đổi sang sản phẩm khác (bất kể đổi lên hay đổi xuống) Shop sẽ nhận lại máy với giá trị bằng 70% giá mua (điều kiện: máy vẫn còn mới, nguyên zin, không bị tháo ráp hay bất kì ngoại lực nào tác động).

– Sau 30 ngày: Theo thỏa thuận

– Lưu ý: Chúng tôi có quyền không nhận mua lại sản phẩm không cần lý do.

2. Đối với Phụ kiện :

– Không đổi trả.

II. Đối với Sản Phẩm Cũ

1. Đối với Máy tính : 

– 7 ngày đầu: Trong 7 ngày đầu tiên khách hàng được phép đổi sang sản phẩm bất kì mà máy đổi lại không bị mất giá trị. Sản phẩm đổi sang không được thấp hơn sản phẩm trước đó 20%. Nếu khách hàng muốn trả lại sản phẩm, chúng tôi  sẽ nhận lại với giá trị bằng 85% giá mua (điều kiện: máy còn mới, nguyên zin, không bị tháo ráp hay bất kì ngoại lực nào tác động)

– 30 ngày đầu: Sau 7 ngày đầu khách hàng muốn trả lại sản phẩm, shop sẽ nhận lại với giá trị bằng 80% giá mua. Nếu khách hàng muốn đổi sang sản phẩm khác, giá máy shop nhận lại bằng 85% giá mua (điều kiện: máy vẫn còn mới, nguyên zin, không bị tháo ráp hay bất kì ngoại lực nào tác động).

– Sau 30 ngày: Theo thỏa thuận

– Lưu ý: chúng tôi có quyền không nhận mua lại sản phẩm không cần lý do.

2. Đối với Phụ kiện :

– Không đổi trả